1-2 dages levering    Billig fragt    EAN betaling

Personpolitik

Privatlivspolitik

Tak, for at du valgte at handle hos Run For Cover Det er vigtigt for os, at vi beskytter og respekterer dit privatliv i forbindelse med, at du har valgt at bruge vores services. Udover at være førende i Danmark indenfor alt til hip hop og graffiti, er vores ypperste mål derfor at behandle dine persondata forsvarligt og hensigtsmæssigt, så du kan føle dig tryg ved at bruge vores services. Vi har høje etiske standarder og har fastsat strenge interne procedurer, der sikrer, at vi behand-ler dine persondata på bedst mulige vis. I vores privatlivspolitik kan du læse vilkårene for behandlingen af dine persondata og de ret-tigheder, du har i forbindelse med brug af vores hjemmeside og vores produkter. Har du spørgsmål eller kommentarer til vores privatlivspolitik – eller vil du gerne i kontakt med os i øvrigt, er du velkommen til at kontakte os.

Hvilke ydelser leverer vi?

Vores virksomhed leverer alt indenfor hip hop og graffiti, herunder også kunst. Vi tilbyder også kurser i eksempelvis graffiti, samt afholder en lang række arrangementer i vores fysiske butik i Rødovre.

Til brug herfor indsamler vi en række data om dig.

I de andre menuer har vi uddybet, hvad vi indsamler, hvorfor vi gør det, hvad vi gør for at be-skytte dine data, hvorfra vi indsamler persondataene og hvilke rettigheder, du har i den forbin-delse.

Hvad er persondata?

Persondata kan være mange ting. Det kan være navn, adresse og telefonnummer. Det kan også være et billede eller en IP-adresse. Persondata er alle former for information, som kan bruges til at identificere en person. Det er derfor ikke kun den enkelte oplysning, der afgør om noget kan kaldes persondata. Hvis flere persondata tilsammen ikke kan identificere en person, men tilsammen kan, har de karakter af persondata.

Vi indsamler persondata på flere måder

Vi indsamler persondata om dig på følgende måder:
Når du bruger vores hjemmeside / webshop
Når du køber vores produkter online
Når du er i kontakt med vores kundeservice
Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev
Når du opretter en profil på vores hjemmeside
Når du deltager i kampagner, konkurrencer eller undersøgelser
Når du selv giver os persondataene
Når du afgiver informationer til tredjeparter, som vi har et samarbejde med


Du kan i menuen nedenfor, hvorfor vi gør det og på hvilket grundlag, vi gør det.

Vi bruger dine persondata på flere måder

Her kan du læse følgende:
 • At vi indsamler og bruger dine persondata til bestemte formål
 • At vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
 • At vi løbende kontrollerer og opdaterer dine persondata
 • At vi videregiver dine persondata i visse tilfælde

Vi indsamler og bruger dine persondata til bestemte formål
Formålet med at indsamle og bruge dine persondata kan inddeles i følgende kategorier:

1) I den første kategori er der visse persondata, vi er nødt til at kende om dig for at kunne levere vores service til dig. Det er for eksempel dit navn, din adresse, dit telefonnum-mer og din mailadresse, dvs. nødvendige identifikations- og kontaktoplysninger.

Dette udgør således vores lovlige 'behandlingsgrundlag'. Kan vi ikke behandle disse persondata, kan vi ikke levere vores service til dig.

Det kan også være, at vi har et andet behandlingsgrundlag, f.eks. at det følger af lovgivningen, at vi skal registrere og gemme visse persondata. Det er for eksempel persondata til brug for vores overholdelse af skattelovgivningen og bogføringsloven.

Ønsker vi at bruge dine persondata på en anden måde end det, vi indsamlede dem, fordi det var nødvendigt, oplyser vi dig herom, hvis 'rammen' for det oprindelige formål overskrides. Det gør vi, før vi går i gang og oplyser dig samtidig begrundelsen herfor.

2) I den anden kategori er der visse persondata, såsom indsamling af persondata om fær-den på vores hjemmeside, herunder IP-adresser og placering af cookies på din computer. Dette kan være nødvendigt for, at vores hjemmeside fungerer korrekt.

Ingen af persondataene i kategori nr. 2 er strengt nødvendige, for at vi kan levere vores service til dig. Derfor skal du afgive et udtrykkeligt samtykke, for at vi må indsamle og bruge disse persondata.

Vores behandlingsgrundlag i dette henseende er således dit samtykke.
Dit samtykke er frivilligt og hvis du har givet os det, kan du til enhver tid trække det til-bage ved at kontakte os på kontaktoplysningerne nederst i vores privatlivspolitik.

Ønsker vi at bruge dine persondata på en anden måde end det, vi indsamlede dem til ud fra dit samtykke, beder vi altid om dit fornyede samtykke, hvis 'rammen' for det oprindelige formål overskrides. Det gør vi, før vi går i gang og oplyser dig samtidig begrundelsen herfor.

3) I den tredje kategori er der visse persondata, som vi opbevarer, for at vi kan varetage vores interesser i fremtiden, hvis der måtte være behov herfor. Vores behandlings-grundlag er da 'legitime interesser', som dette forstås i gældende persondatalovgivning. Det betyder blandt andet, at vi ud fra en konkret vurdering opbevarer dine persondata i en periode. Tidsperioden og omfanget af de persondataved denne behandling fastsæt-tes ud fra de kriterier, du kan se i afsnittet 'vi sletter dine oplysninger, når de ikke læn-gere er nødvendige'.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi anonymiserer dine persondata efter 5 år, da vi vurderer, at vi ikke længere har brug for dem på dette tidspunkt.

Nogle persondata skal vi opbevare i minimum 5 år af hensyn til lovgivningen, bl.a. Bogføringsloven. Det er for eksempel persondata til brug for udstedelse af fakturaer, så vi kan afregne skat og moms korrekt kunne dokumentere det over for myndighederne.

Det gør vi for at kunne varetage vores økonomiske interesser og retsstilling, hvis nogen måtte mene, at vi har handlet ansvarspådragende. I så fald skal vi kunne dokumentere, hvilke persondata vi har fået, hvilken aftale, der var indgået med kunden og hvad vi har gjort i forhold til kunden, så vi kan varetage vores interesser. Vi 'renser' dokumenterne for de persondata, der ikke er nødvendige herfor. Vi kontrollerer og opdaterer løbende dine persondata
Vi kontrollerer løbende, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende.
Det gør vi ved at sende dig en bekræftelse ved aftalens indgåelse, om de persondata vi har registreret om dig
Du kan benytte kontaktoplysningerne i bunden til at meddele os dine ændringer.

Vi videregiver dine persondata i disse tilfælde:

Vi sælger ikke, vi offentliggør ikke og vi viderebringer ikke på anden måde dine persondata til andre, medmindre:
 • det er nødvendigt for at vi kan udføre vores service over for dig, eller
 • det er nødvendigt, for at vi overholder lovgivningen, eller
 • du har givet os samtykke til det, eller
 • det er nødvendigt for at beskytte en samarbejdspartner eller en tredjepart (der er strenge regler i lovgivningen for at skulle videregive persondata på dette grundlag)
 • det er som led i vores anvendelse af databehandlere, både i og uden for EU

Hvis det er nødvendigt.
Vi samarbejder med udvalgte og betroede partnere om at levere vores service til dig, bl.a. fragtfirmaerne GLS og Postnord, SUMO, som står for vores shopsystem og Webshipper, som er vores platform til prints af pakkelabels. Til dem viderebringer vi de nødvendige persondata, således at vi samlet set kan levere vores ydelse til dig. Det kan f.eks. være levering af varer til din hjemmeadresse og outsourcing af vores IT-systemer.

Hvis du har givet samtykke.
Vi videregiver personlige persondata til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for vores virksomhed og koncern, hvis vi har dit samtykke.

Hvis det er påkrævet af lovgivningen, eller det er for at beskytte os selv, en samarbejdspartner eller en tredjepart.
Lovgivningen giver i visse tilfælde mulighed for, at vi kan videregive per-sondata uden dit samtykke. Nogle gange skal vi gøre det. Andre gange kan vi gøre det.

I det omfang, lovgivningen tillader det, kan vi videregive persondata med henblik på enten at beskytte eller håndhæve vores rettigheder. Det samme gælder for rettigheder, som tilhører vores samarbejdspartnere og tredjeparter.

Eksempler, hvor det kan være relevant, er for eksempel i forbindelse med forebyggelse af bedrageri eller andre strafbare forhold.

Vores anvendelse af databehandlere, både i og uden for EU.
Vi indhenter dit samtykke, før vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere i tredjelande, medmindre de pågældende fungerer som vores databehandlere. Et tredjeland kan f.eks. være visse lande i Afrika. USA er ikke et tredjeland pga. den såkaldte Privacy-Shield aftale mellem USA og EU, hvis virksomheden i USA har tilsluttet sig Privacy Shield-aftalen.

Hvis vi videregiver dine persondata til tredjelande, har vi sikret os, at deres niveau for beskyttelse af persondata passer til de krav, vi har opstillet for os selv i denne politik og de krav, vi er underlagt i forhold til lovgivningen.

Du har mange rettigheder

I dette afsnit kan du læse, at du har en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine persondata, blandt andet at du har:
 • Ret til at få forkerte persondata rettet
 • Ret til at få indsigt i dine persondata og få udleveret kopi
 • Ret til at få slettet dine persondata
 • Ret til at kræve begrænsning
 • Ret til at gøre indsigelse imod behandling
 • Ret til at tilbagekalde samtykke
 • Ret til at kræve oplysning om overførsel til lande og organisationer uden for EU
 • Ret til at undgå profilering
 • Ret til at klage over vores behandling af dine persondata

Hvis du vil vide mere, eller udnytte dine rettigheder, beder vi dig kontakte os via kontaktpersondataene i bunden.

Ret til at få forkerte persondata rettet
Da vi ikke gemmer persondata efter handlen er afsluttet, retter vi ikke dine oplysninger.
Er der fejl i nogle af dine oplysninger, som gør at vi ikke kan levere varen, vil vi naturligvis gøre, hvad der er os muligt for at finde dine rigtige oplysninger. Dette gør vi enten ved at kontakte dig via de oplysninger, som er rigtige eller ved en søgning på eksempelvis Krak.dk. Er det ikke muligt at gennemføre handlen grundet forkerte oplysninger, ophæver vi aftalen.

Ret til at få indsigt i dine persondata og få udleveret kopi
Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de persondata, vi har registreret om dig og få udleveret en kopi af persondataene. Du kan også få oplyst formålene med behandlingen, hvor længe, vi opbevarer dine persondata, om vi foretager automatiske afgørelser (herunder profilering), hvem vi videregiver persondataene til og hvor vi har persondataene fra. Dette gælder dog ikke, hvis du allerede er bekendt med persondataene.
Vi gør opmærksom på, at retten til indsigt kan være begrænset af hensyn til beskyttelsen af andre personers persondata og til vores erhvervshemmeligheder.

Ret til at få slettet dine persondata
Du kan til enhver tid kræve at få slettet dine persondata, som vi er i besiddelse af. Hvis ikke vi længere har et formål med at være i besiddelse af persondataene, sletter vi dem hurtigst mu-ligt efter din anmodning.

Ret til at kræve begrænsning af behandling
Du har til enhver tid ret til at anmode os om at begrænse behandlingen af dine persondata.

Ret til at gøre indsigelse imod behandling
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod, at vi behandler dine persondata. Dette omfatter retten til at gøre indsigelse imod, at vi anvender persondataene med henblik på markeds-føring. Vi vil hurtigst muligt tage stilling til din indsigelse, hvis du fremsætter en sådan.

Ret til at tilbagekalde samtykke
Du kan til enhver tid tilbagekalde det (eller de) samtykke(r), du har givet os.

Ret til at kræve oplysning om overførsel til lande og organisationer uden for EU
Du har ret til at få oplyst, om vi videresender persondata til et land uden for EU.
Vi kan oplyse, at vi videresender persondata, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev til IT-virksomheden MailChimp, der fungerer som vores databehandlere i USA
Alle vores databehandlere i USA har tilsluttet sig Privacy Shield-aftalen (læs mere her: https://www.datatilsynet.dk/erhverv/tredjelande/eu-us-privacy-shield) og har forpligtet sig til at overholde gældende persondatalovgivning.
Vi kan derfor videregive persondataene til virksomhederne.

Ret til at undgå profilering og at vi træffer automatiske afgørelser
Du har til enhver tid ret til at undgå, at vi laver profiler af dig og dine persondata eller træffer automatiske afgørelser. Vi kan oplyse, at vi ikke laver profilering i vores virksomhed eller træffer automatiske afgørelser

Klage
Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre, at dine persondata behandles betryggende og at dine ret-tigheder beskyttes optimalt og vi gennemgår regelmæssigt vores procedurer og håndteringen af persondata.
Hvis du mod forventning mener, at vi ikke behandler din henvendelse og dine rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, beder vi dig kontakte os, gerne pr. email med teksten "klage" i emnefeltet.
Du kan skrive til os på support@runforcover.dk
Vi vil da ekspedere din henvendelse, således at eventuelle misforståelser og fejlopfattelser kan blive udredt.
Hvis du fortsat mener, at vi ikke behandler din henvendelse og dine rettigheder i overens-stemmelse med lovgivningen, kan du klage til Datatilsynet via:
Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
www.datatilsynet.dk

Børn

Vores virksomhed er målrettet voksne. Vi indsamler ikke bevidst persondata fra og om børn.
Vi er realistiske omkring, at f.eks. børns brug af elektroniske enheder aldrig kan betyde med 100% sikkerhed, at vi ikke modtager persondata om børn.
Vi har forsøgt at indrette vores systemer bedst muligt, så vi ikke kan modtage persondata fra børn og vi sletter straks persondataene, hvis vi bliver opmærksom på, at vi utilsigtet har modta-get persondata om børn.
Hvis du er forælder eller værge og mener, at dit barn har givet persondata til os bevidst eller ubevidst, beder vi dig kontakte os hurtigst muligt via vores kontaktpersondata i bunden.
Vi ekspederer derfor heller ikke ordrer foretaget af børn under 13 år. Opdages disse ordrer, slettes det med det samme.

Hvordan opbevarer vi din persondata?

Vi er forpligtet til at beskytte dine persondata. Både fordi det følger af lovgivningen, men også fordi vores egne interne, etiske regler kræver, at vi passer godt på dine persondata.
Vi benytter relevante og forsvarlige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at der ikke skabes uautoriseret adgang til de persondata, vi opbevarer. Formålet hermed er at sikre, at persondataene ikke anvendes, ødelægges, ændres offentliggøres eller på anden måde misbruges.

I dette afsnit kan du læse, at
 • Vi har interne regler om informationssikkerhed i forbindelse med persondata
 • Vi har implementeret IT-tekniske foranstaltninger
 • Brugeradfærd er vigtig for at sikre tilstrækkeligt højt sikkerhedsniveau
 • Vi orienterer berørte personer, hvis der opstår risiko for eller et egentligt databrud

Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder retningslinjer og procedurer.
Det inkluderer blandt andet, at persondata kun er tilgængelig for de medarbejdere, der har brug for det.
Medarbejdere, der har brug for at håndtere persondata, har underskrevet en tavshedserklæring.
Inkluderet i vores regler om informationssikkerhed er også, at vi løbende træner vores medarbejdere i korrekt håndtering af persondata og kontrollerer, at reglerne overholdes af medarbejderne.

IT-teknisk har vi blandt andet implementeret følgende foranstaltninger:
 • Installeret antivirus på alle de IT-systemer, der behandler persondata
 • Installeret adgangskode på computere med jævnligt krav om fornyelse
 • Løbende backup af alle IT-systemer, der behandler persondata
 • Installeret systemer til behandling af persondataene, som er i overensstemmelse med branchens krav og retningslinjer
 • Begrænsning af adgangen til persondata, så kun de medarbejdere, der har behov for det, har adgang. Og kun i det omfang, det er nødvendigt
 • Undersøgelse af, om de persondata, vi anvender, kan bruges i anonymiseret eller pseu-donymiseret form. Det vil vi gøre, hvis det ikke har negativ indvirkning på vores service og forpligtelser over for dig
 • Indgået databehandleraftaler med leverandører, som behandler persondata på vores vegne, så vi sikrer, at behandlingen sker i overensstemmelse med lovgivningen og vores egne regler og etiske standarder
 • Gennemførelse af risikovurdering og dokumentation af alle IT-, systemer der behandler persondata. Det gør vi for at sikre, at vi har et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for behandlingen af persondata

Risikoen og ansvarsfraskrivelse
Den største fare for misbrug af persondata skyldes menneskers egen ageren.
Det er både op til den enkelte person at passe godt på sine egne persondata (bl.a. aldrig oplyse passwords til andre), ligesom det er op til vores virksomhed at tage højde for menneskelig ind-blanding.
Selvom vi har foretaget ovennævnte tiltag for at begrænse risici ved behandlingen af personda-ta, kan det ikke udgøre en 100% sikkerhed for, at der ikke sker utilsigtede hændelser.
Vi fraskriver os derfor ethvert tab som følge af utilsigtede hændelser relateret til vores brug og behandling af dine persondata i det omfang, vi kan gøre det i medfør af gældende lovgivning.
Vi kan således ikke gøres ansvarlig for tab af nogen art, som opstår relateret til brug af vores virksomhed, vores produkter og ydelser, vores hjemmeside, systemer, apps og anden software i det omfang, vi kan gøre det i medfør af gældende lovgivning. Vi anbefaler, at du også selv iværksætter tiltag til sikring af dine persondata.
Det kan du gøre blandt andet ved at lukke din browser efter brug, ved at logge ud af alle konti efter brug, ved at installere antivirus- antimalware- og anden software, der kan forbedre sikker-heden på din computer.
Vi anbefaler, at du løbende opdaterer software, de apps du bruger, din computer og mobile devices og aldrig oplyser dit password til andre.

Underretning
Som nævnt har vi foretaget en lang række tiltag for at sikre behandlingen af dine persondata.
Skulle vores IT-systemer og andre sikkerhedsforanstaltninger alligevel blive kompromitteret, vil vi give dig besked uden unødig forsinkelse, hvis kompromitteringen indebærer en høj risiko for dine rettigheder og frihedsrettigheder.

Links til andre serviceudbydere

På vores hjemmeside kan der være links til andre hjemmesider, som ikke tilhører vores firma, herunder Facebook, Instagram, SoundCloud eller YouTube
Vi er ikke ansvarlige for indholdet på disse hjemmesider og vores persondatapolitik gælder ikke for disse virksomheders hjemmesider.

Kontaktoplysninger

Vores virksomhed, Run For Cover, er dataansvarlig, og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen:

Run For Cover
Adresse: Hvidovrevej 80A, 2610 Rødovre
CVR: 31582059
Telefonnr.: 61600436
Mail: support@runforcover.dk
Website: www.runforcover.dk

Opdatering af denne Persondatapolitik

Vi opdaterer vores persondatapolitik en gang om året, eller hvis der sker markante ændringer i vores arbejdsfremgangsmåde. Når vi laver ændringer i persondatapolitikken, vil vi nævne det herunder.

Ændringer i forhold til tidligere versioner: